Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Kolorowy pasek

Informacje ogólne

Zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez klientów
w Starostwie Powiatowym w Zgierzu

Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez klientów określaj±:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257; z póĽźn. zm.),
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z póĽźn. zm.),
 • Rozporz±dzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5 poz.46),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z póĽźn. zm.),
 • Rozporz±dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67 z późĽn. zm.),
 • Uchwała nr 1/15/17 Zarz±du Powiatu Zgierskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgierzu (zmieniona uchwał± Nr 11/46/17 Zarz±du Powiatu Zgierskiego z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/15/17 Zarz±du Powiatu Zgierskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgierzu),
 • Zarz±dzenie nr 120.7.2017 Starosty Zgierskiego z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

 

Starosta, Wicestarosta, Członkowie Zarządu Powiatu przyjmuj± klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 8:00 - 17:00. Sekretarz i naczelnicy wydziałów przyjmuj± klientów w indywidualnych sprawach oraz w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w godzinach pracy urzędu okre¶ślonych w Regulaminie pracy.


Pracownicy Starostwa przyjmuj± klientów w ci±gu całego czasu pracy każdego dnia. Pracownicy Starostwa zatrudnieni na stanowskach urzędzniczych i pomocniczych pracuj± według nastepuj±cego rozkładu czasu pracy:

 • w poniedziałek, ¶środę i czwartek w godz. 8:00 - 16:00
 • we wtorek w godz. 8:00 - 17:00
 • w pi±tek w godz. 8:00 - 15:00

Kasa Starostwa czynna jest:

 • w poniedziałek, ś¶rodę, czwartek w godz. 8:15 - 15:00
 • we wtorek w godz. 8:15 - 16:00
 • w pi±tek w godz. 8:15 - 14:00

Pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Ochrony ¦Środowiska, Rolnictwa i Leś¶nictwa przyjmuj± klientów:

 • w poniedziałek, ś¶rodę, czwartek w godz. 8:00 - 16:00
 • we wtorek w godz. 8:00 - 17:00
 • w pi±tek w godz. 8:00 - 15:00

Pracownicy Wydziału Komunikacji (ul. Długa 49) przyjmuj± klientów:

 • w poniedziałek, ¶środę, czwartek w godz. 8:00 - 15.30
 • we wtorek w godz. 8.00 - 16.30
 • w pi±tek w godz. 8.00 - 14.30

Pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru przyjmuj± klientów:

 • w poniedziałek, ¶środę, czwartek w godz. 8:00 - 15:15
 • we wtorek 8:00 - 16:15
 • w pi±tek w godz. 8:00 - 14:15

W budynku Starostwa znajdują się:

 • tablica ogłoszeń Rady,
 • tablica ogłoszeń Zarz±du,
 • tablice ogłoszeń Starostwa,
 • tablica informacyjna o rozmieszczeniu wydziałów w budynku Starostwa.

Przy drzwiach pokoi biurowych umieszczone s± tabliczki wyszczególniaj±ce: nazwę komórki organizacyjnej, imię i nazwisko pracownika oraz stanowisko służbowe.

Pracownicy Starostwa s± zobowi±zani do bezpo¶średniego, osobistego przyjmowania i wstępnego rozpatrywania każdej sprawy z jak± zwracaj± się do nich klienci.

Indywidualne sprawy klientów załatwiane s± zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz przepisach szczególnych.

Pracownicy Starostwa s± zobowi±zani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw klientów kieruj±c się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego

Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw klientów ponosz± naczelnicy wydziałów oraz pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowi±zków, uprawnień i odpowiedzialno¶ści.

 

Do obowi±zków pracowników załatwiaj±cych indywidualne sprawy klientów należy:

 • wykonywanie zadań Starostwa sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
 • przestrzeganie prawa, 
 • udostępnianie dokumentów znajduj±cych się w posiadaniu Starostwa, jeżeli prawo tego nie zabrania, 
 • udzielanie klientom informacji niezbędnych lub przydatnych do załatwienia interesuj±cych ich spraw, przystępne i wszechstronne wyjaśnienie treści obowi±zuj±cych przepisów, a także uzasadnień podjętych decyzji, 
 • zapewnienie klientom czynnego udziału w każdym etapie tocz±cego się postępowania administracyjnego, 
 • zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przewidzianym przez prawo, 
 • uprzedzanie klientów o konsekwencjach groż±cych w przypadku złożenia pracownikowi Starostwa danych, informacji lub oś¶wiadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym a maj±cych wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, 
 • zachowanie uprzejmości i życzliwoś¶ci w kontaktach z klientami i współpracownikami, 
 • dbałość o wykonanie zadań publicznych powiatu z uwzględnieniem interesu publicznego oraz słusznego interesu klientów.

W przypadku zgłoszenia się klienta do niewłaś¶ciwego rzeczowo lub miejscowo wydziału, pracownik przyjmuj±cy tego klienta, po zapoznaniu się z rodzajem sprawy, powinien ustalić i poinformować kto i w którym wydziale jest właś¶ciwy do załatwienia tej sprawy.

W przypadku, gdy sprawa z któr± zgłasza się klient dotyczy kompetencji innego urzędu czy innej instytucji, pracownik przyjmuj±cy tę osobę w Starostwie powinien przekazać jej dokładn± informację i adres urzędu lub instytucji, do której właściwo¶ści należy załatwienie sprawy.

Konto do opłat skarbowych, okreś¶lonych zgodnie z ustaw± z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2016, poz. 1827):

Urz±d Miasta Zgierza

Wydział Finansowy

Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Bank Spółdzielczy w Zgierzu

15 8783 0004 0017 2303 2000 0103.

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Graczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Graczyk
Data wprowadzenia:2011-06-01 13:28:10
Opublikował:Justyna Graczyk
Data publikacji:2011-06-01 13:28:44
Ostatnia zmiana:2018-05-10 11:40:14
Ilość wyświetleń:20199

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij